News Gallery Route Live Tracking Ranking 2023 Competitors 2023

Results 2023

Pos. # Members Make Scratch Penalty Diff 1st
1 117 Rui Gonçalves
SHERCO 01h 01’ 12’’
2 108 Lorenzo Santolino
SHERCO 01h 02’ 12’’ 00h 01’ 00’’
3 146 Fabio Lottero
KTM 01h 18’ 32’’ 00h 17’ 20’’
4 149 Julien Stas
KTM 01h 19’ 44’’ 00h 18’ 32’’
5 114 Justin Stevenson
KTM 01h 22’ 11’’ 00h 20’ 59’’
7 101 Mario Patrao
KTM 01h 22’ 41’’ 00h 21’ 29’’
8 152 Stephane Brunaud
KTM 01h 22’ 42’’ 00h 21’ 30’’
9 156 Rodney Faggotter
YAMAHA 01h 23’ 40’’ 00h 22’ 28’’
10 131 Xavier Moreau
KTM 01h 23’ 54’’ 00h 22’ 42’’
11 113 Pol Tarres
YAMAHA 01h 24’ 43’’ 00h 23’ 31’’
12 124 Roch Wolville
KTM 01h 27’ 01’’ 00h 25’ 49’’
13 142 Luca Marinone
YAMAHA 01h 27’ 38’’ 00h 26’ 26’’
14 140 Janiko Naber
HUSQVARNA 01h 28’ 18’’ 00h 27’ 06’’
15 103 Richard Dors
KTM 01h 30’ 23’’ 00h 29’ 11’’
16 169 Meydi Niculescu
HONDA 01h 30’ 59’’ 00h 29’ 47’’
17 161 Borja Pérez Casimiro
KTM 01h 32’ 23’’ 00h 31’ 11’’
18 109 Thomas Lebeurre
KTM 01h 34’ 33’’ 00h 33’ 21’’
19 128 James Simonin
HUSQVARNA 01h 35’ 03’’ 00h 33’ 51’’
20 127 Pascal Pouguet
YAMAHA 01h 40’ 08’’ 00h 38’ 56’’
21 171 Sylvain Martignoni
GASGAS 01h 40’ 28’’ 00h 39’ 16’’
22 158 David Mulot
KTM 01h 41’ 08’’ 00h 39’ 56’’
23 122 Miguel Arranz
YAMAHA 01h 41’ 29’’ 00h 40’ 17’’
24 102 Tomas De gavardo
KTM 01h 42’ 07’’ 00h 40’ 55’’
25 136 Barak Dudai
KTM 01h 42’ 36’’ 00h 05’ 00’’ 00h 41’ 24’’
26 145 Max Bianucci
HUSQVARNA 01h 42’ 46’’ 00h 41’ 34’’
27 148 Salvador Vargas
HUSQVARNA 01h 44’ 10’’ 00h 42’ 58’’
28 170 Yann Di Mauro
HONDA 01h 44’ 55’’ 00h 01’ 00’’ 00h 43’ 43’’
29 141 Charles Pick
HUSQVARNA 01h 45’ 09’’ 00h 16’ 00’’ 00h 43’ 57’’
30 151 Franck Ortega
HUSQVARNA 01h 45’ 33’’ 00h 44’ 21’’
31 174 Yael Kadshai
KTM 01h 45’ 50’’ 00h 44’ 38’’
32 137 Gines Belzunces
KTM 01h 46’ 12’’ 00h 01’ 00’’ 00h 45’ 00’’
33 147 Haakon Berg Jensen
KTM 01h 46’ 26’’ 00h 45’ 14’’
34 111 John Comoglio
KTM 01h 46’ 41’’ 00h 45’ 29’’
35 115 Clint de Cramer
HUSQVARNA 01h 49’ 16’’ 00h 48’ 04’’
36 107 Mathieu Liebaert
KTM 01h 49’ 49’’ 00h 48’ 37’’
37 155 Julien Dalbec
KTM 01h 51’ 01’’ 00h 05’ 00’’ 00h 49’ 49’’
38 157 Vanessa Ruck
KTM 01h 51’ 56’’ 00h 50’ 44’’
39 159 Anthony Baille
YAMAHA 01h 52’ 18’’ 00h 51’ 06’’
40 163 Raphaël Ruffa
YAMAHA 01h 53’ 16’’ 00h 52’ 04’’
41 139 Gilberto Facco
KTM 01h 54’ 39’’ 00h 53’ 27’’
42 104 Matthew Roach
KTM 01h 55’ 50’’ 00h 54’ 38’’
43 165 Willy Blanchard
KTM 01h 56’ 22’’ 00h 55’ 10’’
44 134 Max Harsdorf
KTM 01h 57’ 01’’ 00h 55’ 49’’
45 118 Walter Roelants
HUSQVARNA 01h 58’ 48’’ 00h 57’ 36’’
46 116 Hugh Mackay
KTM 02h 01’ 27’’ 01h 00’ 15’’
47 162 Pierpaolo Vivaldi
YAMAHA 02h 04’ 59’’ 01h 03’ 47’’
48 150 Maxance Ortega
KTM 02h 08’ 15’’ 00h 35’ 00’’ 01h 07’ 03’’
49 167 Aishwarya Pissay
SHERCO 02h 15’ 00’’ 01h 13’ 48’’
50 172 Nicolas Monnin
KTM 02h 15’ 00’’ 01h 13’ 48’’
51 168 Darren Goodman
SHERCO 02h 30’ 00’’ 00h 15’ 00’’ 01h 28’ 48’’
52 112 Manuel Garcia
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
53 120 Joakim Lundby
HUSQVARNA 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
54 123 Alessandro Petersen
HUSQVARNA 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
55 125 David Richardson
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
56 126 Erick Blandin
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
57 130 Amine Echiguer
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
58 135 Dennis Mildenberger
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
59 138 Luca Zussino
HONDA 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
60 143 Jarle Vårdal
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
61 154 Nadav Lugasy
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
62 160 Osher Bushari
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
63 164 Alex Manley
BETA 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’
64 166 Pascal Bouchet
KTM 62h 15’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 61h 13’ 48’’