News Gallery Route Live Tracking Ranking 2023 Competitors 2023

Results 2023

Pos. # Members Make Scratch Penalty Diff 1st
1 117 Rui Gonçalves
SHERCO 03h 18’ 27’’
2 108 Lorenzo Santolino
SHERCO 03h 19’ 22’’ 00h 00’ 55’’
3 156 Rodney Faggotter
YAMAHA 03h 31’ 09’’ 00h 12’ 42’’
4 101 Mario Patrao
KTM 03h 33’ 20’’ 00h 14’ 53’’
5 113 Pol Tarres
YAMAHA 03h 34’ 16’’ 00h 15’ 49’’
6 158 David Mulot
KTM 03h 52’ 42’’ 00h 34’ 15’’
7 107 Mathieu Liebaert
KTM 03h 58’ 37’’ 00h 40’ 10’’
8 148 Salvador Vargas
HUSQVARNA 04h 00’ 40’’ 00h 42’ 13’’
9 102 Tomas De gavardo
KTM 04h 01’ 22’’ 00h 06’ 00’’ 00h 42’ 55’’
10 155 Julien Dalbec
KTM 04h 03’ 53’’ 00h 45’ 26’’
11 115 Clint de Cramer
HUSQVARNA 04h 12’ 11’’ 00h 53’ 44’’
12 174 Yael Kadshai
KTM 04h 13’ 01’’ 00h 54’ 34’’
13 170 Yann Di Mauro
HONDA 04h 13’ 09’’ 00h 54’ 42’’
14 103 Richard Dors
KTM 04h 18’ 12’’ 00h 59’ 45’’
15 159 Anthony Baille
YAMAHA 04h 20’ 01’’ 01h 01’ 34’’
16 146 Fabio Lottero
KTM 04h 24’ 15’’ 01h 05’ 48’’
17 152 Stephane Brunaud
KTM 04h 31’ 24’’ 00h 15’ 00’’ 01h 12’ 57’’
18 160 Osher Bushari
KTM 04h 31’ 48’’ 01h 13’ 21’’
19 140 Janiko Naber
HUSQVARNA 04h 34’ 02’’ 01h 15’ 35’’
20 139 Gilberto Facco
KTM 04h 37’ 14’’ 01h 18’ 47’’
21 161 Borja Pérez Casimiro
KTM 04h 43’ 23’’ 00h 10’ 00’’ 01h 24’ 56’’
22 124 Roch Wolville
KTM 04h 43’ 26’’ 00h 11’ 00’’ 01h 24’ 59’’
23 131 Xavier Moreau
KTM 04h 43’ 26’’ 00h 15’ 00’’ 01h 24’ 59’’
24 109 Thomas Lebeurre
KTM 04h 43’ 39’’ 01h 25’ 12’’
25 111 John Comoglio
KTM 04h 44’ 39’’ 01h 26’ 12’’
26 114 Justin Stevenson
KTM 04h 49’ 00’’ 00h 10’ 00’’ 01h 30’ 33’’
28 137 Gines Belzunces
KTM 04h 58’ 01’’ 01h 39’ 34’’
29 141 Charles Pick
HUSQVARNA 04h 58’ 21’’ 00h 15’ 00’’ 01h 39’ 54’’
30 157 Vanessa Ruck
KTM 05h 03’ 20’’ 01h 44’ 53’’
31 142 Luca Marinone
YAMAHA 05h 05’ 00’’ 00h 25’ 00’’ 01h 46’ 33’’
32 128 James Simonin
HUSQVARNA 05h 05’ 44’’ 00h 15’ 00’’ 01h 47’ 17’’
33 163 Raphaël Ruffa
YAMAHA 05h 11’ 11’’ 01h 52’ 44’’
34 127 Pascal Pouguet
YAMAHA 05h 21’ 23’’ 02h 02’ 56’’
35 135 Dennis Mildenberger
KTM 05h 22’ 02’’ 00h 06’ 00’’ 02h 03’ 35’’
36 122 Miguel Arranz
YAMAHA 05h 22’ 22’’ 00h 30’ 00’’ 02h 03’ 55’’
37 147 Haakon Berg Jensen
KTM 05h 33’ 36’’ 00h 16’ 00’’ 02h 15’ 09’’
38 136 Barak Dudai
KTM 05h 35’ 59’’ 00h 31’ 00’’ 02h 17’ 32’’
39 171 Sylvain Martignoni
GASGAS 05h 36’ 43’’ 00h 16’ 00’’ 02h 18’ 16’’
40 116 Hugh Mackay
KTM 06h 17’ 32’’ 02h 59’ 05’’
41 118 Walter Roelants
HUSQVARNA 06h 19’ 49’’ 00h 20’ 00’’ 03h 01’ 22’’
42 162 Pierpaolo Vivaldi
YAMAHA 06h 22’ 39’’ 03h 04’ 12’’
43 104 Matthew Roach
KTM 06h 26’ 53’’ 00h 30’ 00’’ 03h 08’ 26’’
44 168 Darren Goodman
SHERCO 06h 34’ 46’’ 00h 22’ 00’’ 03h 16’ 19’’
45 145 Max Bianucci
HUSQVARNA 07h 29’ 56’’ 04h 11’ 29’’
46 120 Joakim Lundby
HUSQVARNA 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
47 130 Amine Echiguer
KTM 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
48 134 Max Harsdorf
KTM 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
49 149 Julien Stas
KTM 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
50 165 Willy Blanchard
KTM 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
51 167 Aishwarya Pissay
SHERCO 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
52 169 Meydi Niculescu
HONDA 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
53 172 Nicolas Monnin
KTM 08h 06’ 00’’ 04h 47’ 33’’
54 112 Manuel Garcia
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
55 123 Alessandro Petersen
HUSQVARNA 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
56 125 David Richardson
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
57 126 Erick Blandin
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
58 138 Luca Zussino
HONDA 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
59 143 Jarle Vårdal
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
60 150 Maxance Ortega
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
61 151 Franck Ortega
HUSQVARNA 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
62 154 Nadav Lugasy
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
63 164 Alex Manley
BETA 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’
64 166 Pascal Bouchet
KTM 68h 06’ 00’’ 60h 00’ 00’’ 64h 47’ 33’’